IPONNE AIRTIME YA MAHALA FA O REKA KWA SHOPRITE!

Ke nnete! Fa o tswella o ntse o reka, ke moo o iponnang nako e ntsi ya go bua. Leba lebenkeleng le le gaufi kgotsa bona tshedimosetso ka botlalo fa tlase.

MOKGWA O KA IPONNANG AIRITME YA MAHALA:

  • Reka setlhagiswa se sengwe le sengwe se se na leng letshwao le le kgethegileng.
  • Nomoro ya go richaja e tla bo e kwadilwe kwa tlase mo sliping sa gago.
  • Latela melao e e kwadilweng ko tlase mo sliping sa gago gore o kgone go tsenya airtime ya gago ya mahala.
  • Fa palo ya gago e fitlha R5, airtime ya gago ya mahala e tla be e simolola go dira (Ga go akaretse Virgin Mobile le 8ta. Tseo tsona di simolola go dira ka R10).
  • O kgona go tsenya fela airtime ya mahala e e senang disente mo letlhakoreng (sekai: R6, R7, R8; e seng R6.50, R7.27 gotsa R8.13). Disente tse di saletseng mo letlhakoreng di tla tlaleletswa mo airtimeng ya gago e e latelang ya mahala.

A O NA LE DIPOTSO?

Promoushene ya Airtime ya Mahala e bua ka eng?

Shoprite e tsene mo ditherisanong tsa kokeletso ya boleng ba disolo le barekisi ba rona, go fa wena, moreki wa rona yo o tlotlegang, mosola wa AIRTIME YA MAHALA fa o reka ditlhagiswa tsa rona tse di kgethegileng ka fa lebenkeleng. Mme wena moreki, o nna le tšhono ya go tlhopha netweke e o e ratang.

Go tsaya lobaka lo lo kae pele airtime e simolola go dira?

Gantsi e simolola go dira mo diureng di le 48, ntle le fa go na le bothata ba vaochara KGOTSA fa SIM card e e mo founung e sa fitlhelege. Ka sekao, selfounu e ka tswa e timilwe kgotsa betri ya selfounu e ka tswa e sule mme e tlhoka go chajiwa.

Ke tsenya jang airtime ya mahala?

tlile go tlhoka go tobetsa khoutu ya vaocha ka mokgwa wa sekao se se latelang: *130*159*vouchercode#

Airtime e ka diega go tsena ka ntlha ya go tlhoka netweke kgotsa go tima ga selfounu ya moreki.
Ga go tlhokege gore o tsenye airtime. Fa balanse e le R5 kgotsa go feta e tla itsenya ka boyona mo SIM khateng ya moreki.
Fa e le gore boleng bo ko tlase ga R5, e tla nna e sa dire go fitlha moreki a reka sengwe gape gore balanse e fitlhe ko R5 kgotsa go feta.


Ke tlhola jang balance ya airtime e ke saletsweng ke yone?

Tobetsa fela *130*159# fa balanse e le ka fa tlase ga R5

E dira sebaka se se kana kang airtime ya mahala?

Airtime e nna e dira mo malatsing a le 90. Morago ga foo, balanse e nngwe le e nngwe e o setseng o na leng yona e a khutla. O tshwanetse go tobetsa khoutu ya vaochara mo sebakeng sa malatsi a le 90 a go e reka.