HWETŠA AIRTIME YA MAHALA GE O REKA SHOPRITE!

Ke therešo! Ge o fela o reka, o tla kgona go hwetša nako ye telele ya go bolela. Eya lebenkele la kgauswiuswi le wena goba hwetša tshedimošo ka botlalo mo tlase.

MOKGWA WOO O KA HWETŠAGO AIRTIME YA MAHALA:

  • Reka setšweletšwa sefe goba sefe seo se swailwego ka tsela yeo e ikgethilego.
  • Nomoro ya go retšhatšha e tla be e ngwadilwe tlase mo siliping sa gago sa thili.
  • Latela ditaelo tšeo di ngwadilwego mo tlase siliping sa gago sa thili gore o tsenye airtime ya gago ya mahala.
  • Ge palomoka e fihlelela R5, gona airtime e tla thoma go šoma (ka ntle ga Virgin Mobile le 8ta tšeo di thomago go šoma ka R10).
  • O kgona go tsenya feela airtime ya mahala yeo e se nago le disente ka ntle (mohlala, R6, R7, R8; e se go R6.50, R7, 27 goba R8.13). Disente tšeo di šaletšego di tla tlaleletšwa go airtime ya gago yeo e latelago ya mahala.

NAA O NA LE DIPOTŠIŠO?

Naa phoromoušene ya Airtime ya Mahala ke eng?

Shoprite e go logetše maano a go tsenela ditherišanong tša koketšo ya boleng bja dithekofase le baabi ba ditšweletšwa, gore bjalo ka moreki wa rena wo bohlokwa, o holege ka AIRTIME YA MAHALA ge o reka ditšweletšwa tšeo di kgethegilego ka lebenkeleng. Gomme wena moreki, o na le monyetla wa go kgetha netewekeng yeo o e ratago.

Naa airtime e thoma go šoma ka morago ga lebaka le le kae?

Ka tlwaelo e thoma go šoma lebakeng la diiri tše 48. Ka ntle ga ge go na le bothata bja boutšha GOBA ge SIM card yeo e lego ka go founo e sa fihlelege. Go fa mohlala, selefouno ge e timilwe goba peteri ya selefouno e hwile gomme e nyaka go tšhatšišiwa.

Naa ke tsenya airtime ya mahala bjang?

O tla swanelwa ke go ba le khouto ya boutšha yeo o ka e leletšago ka tsela ye latelago: *130*159*vouchercode#

Go diega go hwetša airtime go ka be go sepelana mohlomongwe le ge neteweke yeo e sa fihlelege goba ge selefoune e timile
Ga go bohlokwa go tsenya airtime. Ge e le gore aitime ke R5 goba go feta, yona ka boyona e a itsenya SIM khateng ya moreki.
Ge e le gore boleng bja airtime bo ka tlase ga R5 gona e tla dula e sa šome go fihlela ge moreki a reka gape gomme airtime e le R5 goba go feta.

Naa nka bona bjang gore ke šaletšwe ke airtime ya bokae?


Gabonolo, leletša *130*159# ge palanshe e le ka tlase ga R5

Naa airtime ya mahala e šoma go fihla neng?


Airtime e šoma lebakeng la matšatši a 90, gomme yeo e šetšego ka morago ga nako yeo e ka se sa šoma. Khoutu ya boutšhara e swanetše go taelwa lebakeng la matsatsi a 90 a go rekwa.