FUMANA AIRTIME YA MAHALA HA O REKA SHOPRITE!

Ehlile! Ha o ntse o reka ho ya pele, o fumana nako ya ho bua haleletsana! Leba lebenkeleng le haufi kapa o fumane dintlha tse tebileng mabapi le promoushene ena katlase.

KAMOO O KA FUMANANG AIRTIME YA MAHALA KA TENG:

  • Reka sehlahiswa sefe kapa sefe se nang le letshwao le kgethehileng.
  • Nomoro ya ho ritjhaja e tla ngolwa tlase seliping sa hao.
  • Latela melawana e ngotsweng tlase seliping hore o nokele airtime ya hao ya mahala.
  • Ha palo yohle ya hao e fihla ho R5, airtime ya hao ya mahala e tla qala ho sebetsa (ha ho kenyeletse ya Virgin Mobile le 8ta, tsona di qala ho sebetsa ka R10).
  • O kgona ho kenya feela Airtime ya mahala e se nang disente lehlakoreng, (mohl. R6, R7, R8; e seng R6.50, R7.27 kapa R8.13). Disente tse setseng lehlakoreng di tla tlatseletsa airtime-ng ya hao e latelang ya mahala.

NA O NA LE DIPOTSO?

Promoushene ee ya Airtime ya Mahala e mabapi le eng?

Shoprite e buisane le barekisetsi ba yona ka disolo tse tomanyana hore e o fe, wena moreki wa rona ya kgabane, molemo wa AIRTIME YA MAHALA ha o reka dihlahiswa tsa rona tse qollotsweng tse ka lebenkeleng. Mme wena, moreki, o ba le monyetla wa ho ikgethela neteweke le hoba ke efe eo o e batlang.

Ho nka nako e telele hakae pele airtime e qala ho sebetsa?

Hangata e qala ho sebetsa dihoreng tse 48. Ntle le haeba ho na le bothata ka vaotjhara KAPA haeba SIM card e fonofonong e sa fihlellehe. Ho tea mohlala, haeba selefounu e tinngwe kapa leshala la yona le felletswe mme le hloka ho fuwa matla.

Ebe airtime ya mahala ke e nokela ha jwang?

O tla tshwanela ho penya khoutu ya vaotjhara jwaana, mohlala: *130*159*vouchercode#

Ha airtime e dieha ho kena, ho ka nna ha etsahala hore ho na le bothata ba bosiyo ba netweke kapa mohlomong selefounu ya moreki e tinngwe.
Ha ho tlhokeho ya hore o nokele airtime. Haeba ho na le R5 kapa ho feta moo, e ikenya ka boyona SIM card-eng ya moreki.
Haeba ho setse e katlase ho R5, e tla dula e sa sebetse ho fihlela moreki a reka hape mme ho ba teng enngwe e fihlellang ho R5 kapa ho feta moo.

Ebe ke bona ha jwang hore ke saletswe ke airtime e kae?

Penya feela *130*159# ha balanse e leng katlase ho R5.

Ebe airtime ya mahala e tla dula e sebetsa ka nako e telele hakae?

Airtime e dula e sebetsa ka matsatsi a 90 mme kamorao ho moo enngwe e setseng, le haeba e le ya bokae, e tla fellwa ke nako. O tlameha ho penya khoutu ya vaotjhara nakong ya matsatsi a 90 e rekilwe.